השולחן אחרי

וכך הוא נראה אחרי שקבל חום אהבה ועוד ...קצת אבן ודבק